நமது பள்ளியின் 29-வது விளையாட்டு விழாப் போட்டிகள் 09.01.2020 அன்று சிறப்பாக நடைபெற்றது.